Informujemy, że w dniu 1.08.2019 r. Minister Infrastruktury dokonał zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie jedną ze zmian jest m. in. wykreślenie z rozporządzenia §43 ust. 4, co powoduje, że możliwe jest wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu. 

Skąd wziął się znak informujący, że ścieżka jest tylko dla pieszych? W trakcie prac projektowych w kwietniu 2016 roku firma opracowująca dokumentację projektową poinformowała o problemach związanych z wyliczeniem krętości drogi przy przyjętych założeniach projektowych, co skutkowało koniecznością uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Minister Infrastruktury i Budownictwa analizując wniosek o udzielenie ww. odstępstwa wskazał, że ciąg pieszo-rowerowy zgodnie z §43 ust. 4 ww. rozporządzenia powinien być usytuowany poza pasem drogowym. Powyższe skutkowało koniecznością wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych poprzez zmianę projektowanego ciągu pieszego na chodnik, co umożliwiło dalsze procedowanie postępowania administracyjnego i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Podkreślić należy, że budowa ciągu pieszo-rowerowego poza granicami pasa drogowego dla zarządcy drogi jest z punktu formalno-prawnego wykluczona do wykonania, gdyż niemożliwym jest realizacja inwestycji poza pasem drogowym. 

Informujemy, że w dniu 1.08.2019 r. Minister Infrastruktury dokonał zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdzie jedną ze zmian jest m. in. wykreślenie z rozporządzenia §43 ust. 4, co powoduje, że możliwe jest wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu. W związku z powyższym Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do czynności zmierzających do wprowadzenia zmian w istniejącym oznakowaniu

Pełna odpowiedź ZDW:

Paulina Zych